• akiva R

אגו רוחני

Updated: Jun 21


האגו של הרוח, כובל בחוזקה יותר מהאגו הגשמי.

הוא עמוק ועדין, וקשה לראותו.

הוא המחשבה: אני רוצה להיות בלי אגו.

אני רוצה להיות ער.

אני רוצה...

החשיבה הרוחנית, כובלת את העצמי אל תוך העתיד. העתיד של רוחניות.

8 views0 comments